Septerx340om tegningene:  I bildene finnes noe tilslørt, som gjenskinn av drømmer man kan
ha i det man våkner, hemmelighetsfulle, lag på lag. Motivene, mer eller mindre realistiske i utgangspunktet gjengis ikke slik de ser ut, men slik de sanses, når den indre og ytre virkelighet får smelte sammen; det flyktige, men sterkt tilstedeværende
indre og det konkrete, naturalistiske ytre. En ny virkelighet oppstår i syntese mellom disse to verdener. –  Alle tegninger er utført med kull og tørrpastell på papir.

 
 
 
 
 " E k k o "  / "  B a r o n e s s e n s  ø r e "   se  omtale  under  TEKSTER " H o n o u r a b l e   L i o n e s s "
 
Habitat
  H a b i t a t   1 2 0 x 1 3 9  c m
 
 
Baronessens øre Kilde
                                                                                                                                                              K i l d e   2 8  x  3 1
 
 
Den afrikanske mor 120 x 150cm
D e n  a f r i k a n s k e  m o r   1 2 0  x  1 5 0 c m
 
 
Masai-nattx760
 M a s a i  - n a t t   7 1  x  6 0 
 
 
 
A m a l i e  S k r a m : " P å  S t.  J ø r g e n "   og  " D r.  H i e r o n i m u s "  
To selvbiografiske romaner skrevet etter  et opphold på mentalsykehus i København.
 
 Dr Hieronimus og Amalie
D o k t o r  H i e r o n i m u s  o g  A m a l i e   S k r a m   /  P å  S t.  J ø r g e n  h o s p i t a l
 
 
imm-020 ny
 S i t t e   /   P å  h o s p i t a l e t
 
 
Whole Framex760
 S ø v n l ø s
 
 
imm-019 bukke
 B u k k e  /  P å  h o s p i t a l e t
 
 
imm-005 nyx760
 D i a g n o s e    ( d e t a l j )
 
 
 
 
" L a  o s s  b l i  h e r !    M y t i s k e  l a n d s k a p " 
 
IMG 0710
 V e n d e r  s e g  b o r t  f r a  l y s e t    1 2 0  x  1 5 0
 
 
IMG 0704
 D a n s e r  m e d  m å n e  o g  i l d    1 6 0 x 1 2 0
 
 
IMG 0717 IMG 0723
   G j e m m e s t e d                                                                                                                           H v i l e s t e d
 
 
IMG 0724
 F l u k t s i r k e l