om bokkunst/"book alikes"/artist's booksom bokkunst/”book alikes”/artist´s books: Objektene er bundet/sydd sammen etter tradisjonelle modeller, for å ligne eller minne om bøker. Akvarell, tegning, collage og forskjellige  papirkvaliteter illustrerer bøkenes innhold, og angir en tolkning av hensikt eller stemning. Materialet vil være en avgjørende del av den visuelle fortellingen ved at papirsortene, som varierer i taktilitet og vekt gir ulike sanseinntrykk og assosiasjoner. Alle avbildete bøker er "unika".
 
 
Våren naknebokkropper
" J a  v i s s t  g ö r  d e t   o n t  – "   F i r e  v å r s a l m e r
 
 
IMG 1734haikuVinterenssol
 H a i k u  o m  v i n t e r
 
 
IMG 2020
  L a  g r a n d e  n e i g e  / D e n  s t o r e  s n ø e n  –    d i k t :  Y v e s  B o n n e f o y  /  G  e i r  P o l l e n
 
 
IMG 2143
 " D u   g å r ,  m e d   b a n k a n d e   h j a r t e   i   d e n   s t o r e   s n ø e n  – "
 
 
IMG 1708no livnar detilunderx375
IMG 1373javisstgördetontx375
 " N o  l i v n a r  d e t  i  l u n d e r  – "                                                                                             " J a  v i s s t  g ö r  d e t  o n t  –  "
 
 
IMG 2084
  S a m t a l e r  i  h a g e n  m e d  P a u l  K l e e
 
 
IMG 1742mykleAllemenneskerpa-jorden
" A l l e   m e n n e s k e r   p å   j o r d e n   e r   f o r e n e t   i   l e n g s e l e n   e t t e r   h e n d e n e s   i n n s i d e  –  "   A g n a r  M y k l e